ความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักร

เผยแพร่เมื่อ 22/08/2564...,
เขียนโดย คุณชนิตา พ่วงแดง
               เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ
               บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)...,

 

เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักร 

          ในขณะที่อุปกรณ์ Loader กำลังจับชิ้นงานป้อนเข้าเครื่องจักร เกิดการ Alarm ขึ้น ทางพนักงานจึงเข้าไปตรวจสอบปัญหาดังกล่าวจากจอ Monitor พบว่าเกิดจากตำแหน่งการวางงานเข้าเครื่องจักรผิดปกติ พนักงานจึงแจ้งหัวหน้างานให้รับทราบ หัวหน้างานเข้ามาตรวจสอบปัญหาดังกล่าว และทำการเปลี่ยนระบบการทำงานของเครื่องจักรจากระบบ Auto เป็นระบบ Manual และรอให้อุปกรณ์ Loader ป้อนชิ้นงานเข้าเครื่องจักรตามคำสั่งที่ค้างอยู่จากระบบ Auto จนเสร็จ จากนั้นหัวหน้างานเข้าไปตรวจสอบปัญหาตำแหน่งการวางงานเข้าเครื่องจักร พบว่าตำแหน่งการวางงานเข้าเครื่องจักรดังกล่าวไม่ได้ Alignment จากปัญหาดังกล่าวหัวหน้าจึงปรับ Alignment ของตำแหน่งการวางงานเข้าเครื่องจักรใหม่ เพื่อให้เครื่องจักรสามารถทำงานได้ และแจ้งให้พนักงานรับทราบรวมทั้งควบคุมการทำงานของเครื่องจักรต่อ

          ประเด็นการเรียนรู้
          
การเปลี่ยนระบบการทำงานของเครื่องจักรจากระบบ Auto เป็นระบบ Manual
                    
1. โครงสร้างวงจรแบบ Manual เมื่อเปลี่ยนเป็นโหมด Manual เครื่องจักรทำงานและกำลังรอ/คอยคำสั่งต่อไปหลังจากทำงานแบบต่อเนื่องมาตลอด  และจะไม่เริ่มทำงานอย่างอื่น
                    
2. หลังจากเปลี่ยนเป็นโหมด Manual ยังมีคำสั่งให้ทำงานค้างอยู่ในจุดที่เกิดสิ่งผิดปกติ (เพราะว่างานยังไม่เสร็จสมบูรณ์ตามกำหนดเนื่องจากเกิดสิ่งผิดปกติ) ทั้งนี้ครื่องจักรอาจจะเริ่มทำงานทันทีเมื่อปัญหานั้นถูกแก้ไข  

          การสื่อสารขยายผลป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
          
จากประเด็นการเรียนรู้การเข้าไปแก้ไขปัญหาเครื่องจักร ขณะที่เครื่องจักรอยู่ในการควบคุมด้วยระบบ Manual ถือว่ายังไม่ปลอดภัย 100% เนื่องจากเมื่อเครื่องจักรปรับเป็นระบบ Manual เครื่องจักรจะอยู่ในตำแหน่ง Home position ซึ่งหากมีผู้ปฏิบัติงานท่านอื่นทำการกดปุ่ม Start เครื่องจักรจะสามารถทำงานได้ทันที ดังนั้นก่อนทำการแก้ไขปัญหาเครื่องจักร ควรมีการตัดระบบพลังงาน รวมทั้งทำการ Lockout ระบบการทำงานทั้งหมด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น

Visitors: 204,817