Safe Drive Safe Work by Forklift Driver Team

เผยแพร่เมื่อ 05/09/2564...,
เขียนโดย คุณวรรณชัย ช่วยศรี
               เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ
               บริษัท แอลพีเอส บิซิเนส กรุ๊ป จํากัด
               ประจำบริษัท : บีเอ็มดับเบิ้ลยู แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด...,

 

เรื่อง Safe Drive Safe Work by Forklift Driver Team

          ที่มาและความสำคัญ
                    สืบเนื่องจากบริษัทมีเครื่องจักรที่สำคัญต่อการดำเนินการประกอบรถยนต์ โดยหลักๆ คือ รถยก หรือ Forklift ซึ่งจากสถิติอุบัติเหตุของบริษัทย้อนหลัง 8 ปี ที่ผ่านมา พบว่า อันดับ 1 คือ เกิดจากรถยก หรือ Forklift โดยส่วนใหญ่เป็นอุบัติเหตุประเภทที่ก่อให้ทรัพย์สินเสียหาย และจากผลการประเมินความเสี่ยงจากการทำงาน พบว่า การทำงานด้วยรถยกมีความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์ระดับสูง ดังนั้น จึงเป็นที่มาของการจัดทำกิจกรรมด้านความปลอดภัยกับพนักงานขับรถยก

          วัตถุประสงค์
                    1. เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักให้กับพนักงานขับรถยก
                    
2. เพื่อทบทวนแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ขับขี่รถยก
                    
3. เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิดจากรถยก

          ลักษณะการกิจกรรม
                    เป็น Morning Talk กับพนักงานกลุ่มขับรถยกโดยเฉพาะ โดยจะจัดกิจกรรมทุกๆวันจันทร์หรือวันแรกของสัปดาห์ เป็นการล้อมวงพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การทำงานของพนักงานขับรถยก

          รูปแบบของกิจกรรมมีรายละเอียดดังนี้
                    1. 
Safety Take With KYT: เป็นการสือสารที่นำรูปภาพการ์ตูน ตัวอย่างสถานการณ์การขับยก ในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นเน้นย้ำความปลอดภัยในการทำงานกับรถยก รวมถึงจุดเสี่ยงต่างๆ ที่ใกล้เคียงกับลักษณะของพื้นที่การทำงานมากที่สุด ให้พนักงานสามารถมองถึงปัญหา และพนักงานสามารถสื่อสารปัญหานั้นๆได้ โดยสุดท้ายทุกคนสามารถสร้างสโลแกน และสื่อสารร่วมกันที่วงประชุมในตอนเช้า

                    2. Forklift Accident in The Pass Sharing: เป็นการสื่อสารความปลอดภัยในรูปของการแชร์ประวัติของอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับรถยกในครั้งที่ผ่านๆมา เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักและความไม่ประมาทให้พนักงานที่ขับรถยก โดยให้พนักงานวิเคหราะห์ถึงสาเหตุที่แท้ ของอุบัติเหตุนั้นๆ และสุดท้ายให้ทุกคนพูดถึงสโลแกนของเหตุการณ์นั้นๆ เพื่อเป็นเน้นย้ำให้เกิดความหนักกับพนักงานขับรถยกทุกๆคน

                   3. Remind Forklift Rule from Picture: เป็นรูปแบบการสื่อสารผ่านรูปภาพ ซึ่งตัวอย่างรูปภาพการ์ตูนจำลองแบบสถานการณ์ที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎระเบียบความปลอดภัยในการใช้รถยก และพนักงานสามารถสื่อสารกฎระเบียบที่ถูกต้องในทางปฏิบัติได้ และสามารถสรุปออกมาเป็ยนสโลแกนความปลอดภัยในการใช้รถยกที่ถูกต้องได้

                     4. Forklift Accident Sharing: เป็นการสื่อสารในรูปแบบของการนำรายงานอุบัติเหตุที่พึ่งจะเกิดขึ้นมาสื่อสารให้กับพนักงานขับรถยกอีกกะหนึ่งได้รับทราบถึงสาเหตุและปัญหาที่เกิดขึ้นเช่นกัน และทุกคนสามรถสร้างสโลแกนความปลอดภัยในการขับรถยกจากอุบัติเหตุ เพื่อเป็นการเน้นย้ำมาตรการป้องกันอุบัติเหตุได้

                    5. Forklift Accident VDO Sharing : เป็นการนำเสนอในรุปแบบของวีดีโอ ตัวอย่างอุบัติเหตุ ทั้งที่เกิดขึ้นในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อให้พนักงานขับรถยก ได้มองเหตุภาพสถานการณ์ต่างๆได้มากยิ่งขึ้น รวมถึงการสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยในการขับรถยกจากตัวอย่างจริง และพนักงานสามารถสื่อสารในรูปแบบของสโลแกนด้านความภัยในการใช้รถยกได้

                    6. Forklift Accident News Sharing : เป็นการสื่อสารในรูปแบบข่าวของอุบัติเหตุที่เกิดจากรถยก เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวของพนักงานที่ขับรถยก ให้เห็นว่าอุบัติเหตุกับรถยกไม่ใช่เรื่องไกลตัวสำหรับพวกเขาเลย และในขณะเดียวกัน ทุกคนจะต้องใช้รถยกเป็นเครื่องจักรในการทำงาน เพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องตระหนักอยู่เสมอว่า ถ้าเราไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยในการขับรถยก เราจะเป็นส่วนหนึ่งของความเสี่ยงที่จะก่อเกิดอุบัติเหตุได้ทุกเมื่อ

         โดยรูปแบบการจัดกิจกรรมจะถูกสลับวนไปทั้ง 6 กิจกรรมของแต่ละสัปดาห์ เว้นเสียแต่จะอุบัติเหตุ โดยจะนำรายงานอุบัติเหตุนั้นๆ มานำเสนอในแบบกิจกรรม Morning Talk ก่อน และดำเนินวนไปตามปฏิทินของกิจกรรม ซึ่งผลตอบรับอยู่ในเกณฑ์ที่ดี นอกจากเป็นสื่อสารจากเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพแล้ว ยังเป็นการรับฟังปัญหาการทำงานของพนักงานที่ขับรถยกด้วยเช่นกัน ทำให้มีความเข้าใจพนักงานและสามารถหาแนวทางในปฏิบัติเหตุได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

 

Visitors: 204,822