OHSWA Conference 2023

เชิญชวนมาช่วยกันออกแบบงานอาชีวอนามัยความปลอดภัยและ
สภาพแวดล้อม (Shaping OH&S with Key Global Change)
ในวันที่ 22 และ 23 พฤษภาคม 2566 กันค่ะ


          เชื่อว่าในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมานี้ เราทุกคนตระหนักดีถึงอุณหภูมิอากาศรอบๆตัวเราที่สูงขึ้นอย่างชัดเจน นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสภาพแวดล้อมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกวันและอย่างรวดเร็ว อันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก หลายคนอาจมองว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งเป็นปัญหาระดับโลกในขณะนี้ มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเท่านั้น และคนที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมเท่านั้นที่ต้องเรียนรู้และหาทางแก้ไขป้องกัน แต่อันที่จริงแล้ว การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มิเพียงมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม เช่น ความแห้งแล้ง อุณหภูมิอากาศสูงขึ้น ฝนตกหนัก ทำให้น้ำท่วม ฯลฯ ซึ่งมีผลต่อประชากรโลกโดยรวมเท่านั้น แต่การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีผลกระทบอย่างยิ่งต่อสุขภาพของคนในการทำงานในหลายอาชีพและในหลายรูปแบบ

          สิ่งแวดล้อมโลกที่เปลี่ยนแปลงไป มิได้จำกัดอยู่เฉพาะ “สภาพภูมิอากาศโลก” เท่านั้น ที่ส่งผลต่องานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย แต่ยังรวมถึงเรื่องการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดและไม่หยุดยั้ง ในด้านเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงของโลกที่สำคัญเหล่านี้มีผลต่อ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” SDGs (Sustainable Development Goals) คำที่ทุกคนได้ยินเกือบทุกเวทีในวันนี้

          อีกเรื่องหนึ่งที่ไม่นำเสนอไม่ได้แล้ว นั่นคือ “Wellness” ในเกือบทุกวงการ ถ้าใครไม่พูดคำนี้ดูเหมือนจะ “Out” แล้ว มาฟังผู้ที่มีบทบาทสำคัญยิ่ง ในวงการ Wellness ของประเทศไทย บรรยายให้เราฟังค่ะ

          การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของโลกเหล่านี้ มีข้อมูลเชิงลึกที่ความสำคัญ เกี่ยวข้องสัมพันธ์ และส่งผลกระทบต่องานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อย่างไรบ้าง เราต้องปรับเปลี่ยนตัวเรา พฤติกรรมของเรา องค์กรของเรา และสภาพ/สิ่งแวดล้อมของเราอย่างไร เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดในการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ประกอบอาชีพทั้งหลายรวมทั้งตัวเราเอง  

          เชิญชวนกันมาฟังวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยาย และหาแนวทางร่วมกันในเวทีเสวนาต่าง ๆ เพื่ออนาคตที่สดใสของคนทำงาน ในงานสัมมนาวิชาการของ ส.อ.ป. ประจำปี 2566 ซึ่งชูประเด็น Key Global Change ใน 3 เรื่อง คือ Climate Change, Technology and Sustainability และ Wellness และเพื่อกระชับความเข้าใจของผู้ร่วมสัมมนา ให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ โปรแกรมของเราจึงมี Showcase ของการนำเทคโนโลยีมาใช้ในงาน OH&S และการดำเนินการที่มุ่งสู่ SDGs ด้วยค่ะ

 

  

รองศาสตราจารย์ ดร.วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์
นายก ส.อ.ป.

Visitors: 386,090