การทำงานกับวัตถุอันตราย

เผยแพร่เมื่อ 06/08/2564...,
เขียนโดย คุณวรกานต์ ศิริเกตุ
               Health Safety Environment Officer
               KNORR-BREMSE COMMERCIAL VEHICLE SYSTEMS (THAILAND) LTD...,

 

เรื่อง การทำงานกับวัตถุอันตราย 

          ประเภทของวัตถุอันตราย (Hazardous materials)

                    o ประเภทที่ 1 วัตถุระเบิด (Explosives)

                     

 

                    o ประเภทที่ 2 ก๊าซ (Gases)

                     

 

                    o ประเภทที่ 3 ของเหลวไวไฟ (Flammable liquid)

                     

 

                    o ประเภทที่ 4 ของแข็งไวไฟ (Flammable solids)

                     

 

                    o ประเภทที่ 5 สารออกซิไดซ์ และสารอินทรีย์เปอร์ออกไซด์ (Oxidizing Substances and Organic Peroxides)

                     

 

                    o ประเภทที่ 6 สารพิษและสารติดเชื้อ (Toxic and Infectious Substances)

                     

 

                    o ประเภทที่ 7 วัสดุกัมมันตรังสี (Radioactive Material)

                     

 

                    o ประเภทที่ 8 สารกัดกร่อน (Corrosive Substances)

                     

 

                    o ประเภทที่ 9 วัตถุอันตรายเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous Dangerous Substance and Articles)

                     

 

สิ่งที่ต้องทำและห้ามทำในที่ทำงานอย่างปลอดภัย

 

 

Visitors: 235,088