หลักการการออกแบบงาน และสถานีงานตามหลักการยศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 29/07/2564...,
เขียนโดย อาจารย์ชวินทร มัยยะภักดี
               คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์...,

 

เรื่อง หลักการการออกแบบงาน และสถานีงานตามหลักการยศาสตร์ 

          หลักการการออกแบบงาน และสถานีงานตามหลักการยศาสตร์
                    ในการออกแบบงานและสถานีงานตามหลักการยศาสตร์ จำเป็นต้องพิจารณาถึงขนาดสัดส่วนและโครงสร้างของร่างกายพนักงานมาใช้ประกอบในการออกแบบ หากสถานีงานมีการออกแบบไม่เหมาะสมกับคุณลักษณะต่างๆของผู้ปฏิบัติงาน จะมีผลให้ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุดและส่งผลเสียต่อสุขภาพ ดังนั้นจึงต้องคำนึงผู้ปฏิบัติงานเป็นหลัก ผู้ออกแบบงานควรมั่นใจว่าเมื่อออกแบบสถานีงานนั้นแล้วจะทำให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานในท่าทางการทำงานที่เหมาะสม

                    หลักการในการออกแบบงานและสถานีงานตามหลักการทางการยศาสตร์ด้านกายภาพ คือ หลักที่เรียกว่า “NEWS” มีความหมายดังนี้
                              
N = Neutral Posture รักษาท่าทางการทำงานให้สมดุลเป็นไปตามธรรมชาติ
                              
E = (work at) Elbow Height ทำงานที่ระดับความสูงข้อศอก
                              
W = (sufficient) Work Area มีพื้นที่ปฏิบัติงานและเคลื่อนไหวส่วนร่างกายที่พอเพียง
                              
S = (no) Stretching ไม่มีการยืดข้อต่อ เหยียดแขน ขา หัวไหล่ และลำตัว ในขณะทำงาน
                              
ที่มา (สุทธิ์ ศรีบูรพา, 2551)

  

ภาพตัวอย่างลักษณะการทำงานในท่ายืนและท่านั่งที่เหมาะสม

 

 

Visitors: 355,918