แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง

เผยแพร่เมื่อ 12/08/2564...,
เขียนโดย อาจารย์ชวินทร มัยยะภักดี
               คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์...,

 

เรื่อง แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง

ที่มาภาพ Recommended Practices for Safety&Health Programs in Construction, OHSA

          จาก HSE Morning Talk สัปดาห์ที่ผ่านมาได้กล่าวถึง การจัดการความเสี่ยง (Risk Management) ในสัปดาห์นี้จะกล่าวถึงแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ
                    
1. แผนงานลดความเสี่ยง
                         
เป็นแผนงานปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งต้องประกอบด้วยมาตรการหรือกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงโดยระบุขั้นตอนของการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ และการติดตามการดำเนินการ โดยประกอบด้วย
                              
1.1  มาตรการป้องกันและควบคุมสาเหตุของการเกิดอันตราย ได้แก่ การดำเนินงาน รวมทั้งมีการควบคุม และตรวจสอบการดำเนินงาน โดยจัดทำเป็นขั้นตอนการปฏิบัติดังต่อไปนี้
                                        
-  ลดหรือกำจัดอันตรายด้วยวิธีทางวิศวกรรม เช่น การออกแบบ การก่อสร้าง การติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ และการติดตั้งระบบความปลอดภัย การเลือกใช้วัสดุที่ได้มาตรฐาน โดยนำผลจากการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงมาดำเนินการ
                                        
-  กำหนดวิธีการทำงานหรือปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
                                        
-  กำหนดวิธีการทดสอบ ตรวจสอบ การซ่อมบำรุงเครื่องจักร/อุปกรณ์ ระบบความปลอดภัย
                                        
-  กำหนด วิธีการ หรือขั้นตอนสำหรับการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต วัตถุดิบ เครื่องจักรอุปกรณ์ โดยพิจารณาการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงก่อนเริ่มดำเนินการ
                                        
-  จัดให้มีการฝึกอบรมแก่ผู้ปฏิบัติงาน
                                        
-  จัดให้มีการตรวจประเมินความปลอดภัย
                                        
-  กำหนดวิธีการควบคุมให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของโรงงาน

                              1.2  มาตรการระงับและฟื้นฟูเหตุการณ์ ได้แก่
                                        
-  จัดทำและจัดให้มีการซ้อมแผนฉุกเฉิน
                                        
-  จัดให้มีการสอบสวนอุบัติเหตุ และอุบัติการณ์
                                        
-  จัดให้มีแผนฟื้นฟูโรงงาน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

                    2. แผนงานควบคุมความเสี่ยง
                         
เป็นแผนงานในการควบคุมและตรวจสอบมาตรการป้องกันและควบคุมสาเหตุของการเกิดอันตราย และมาตรการระงับและฟื้นฟูเหตุกา รณ์ให้คงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการป้องกัน ลด และควบคุมความเสี่ยง ซึ่งเป็นการควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานเพื่อรักษาให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ซึ่งต้องประกอบด้วยมาตรการ กิจกรรม การดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยง

 

ที่มา: สิริพร ปานเมือง (2559) 

Visitors: 355,921