ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

เผยแพร่เมื่อ 19/08/2564...,
เขียนโดย อาจารย์ชวินทร มัยยะภักดี
               คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์...,

 

เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

  • จัดให้มีข้อบังคับเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับไฟฟ้า
  • จัดให้มีการฝึกอบรมให้กับพนักงานซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
  • จัดให้มีและเก็บรักษาแผนผังวงจรไฟฟ้าที่ติดตั้งภายในสถานประกอบกิจการทั้งหมด
  • จัดให้มีแผ่นป้ายที่มีตัวอักษรหรือสัญลักษณ์เตือนอันตรายจากไฟฟ้าที่มองเห็นได้ชัดเจน ติดตั้งไว้โดยเปิดเผยในบริเวณที่อาจเกิดอันตรายจากกระแสไฟฟ้า
  • จัดให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เป็นฉนวนไฟฟ้าที่เหมาะสมกับแรงดันไฟฟ้า หรือนำฉนวนไฟฟ้าที่สามารถป้องกันแรงดันไฟฟ้านั้นได้มาหุ้มสิ่งที่มีกระแสไฟฟ้า
  • จัดให้มีแผ่นภาพพร้อมคำบรรยายเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติเมื่อประสบอันตรายจากไฟฟ้า การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตโดยการผายปอดด้วยวิธีปากเป่าอากาศเข้าทางปากหรือจมูกของผู้ประสบอันตราย และวิธีการนวดหัวใจจากภายนอกติดไว้ในบริเวณที่ทำงานที่พนักงานสามารถมองเห็นได้ชัดเจน
  • จัดให้มีการใช้กุญแจป้องกันการสับสวิตช์เชื่อมต่อวงจรหรือระบบระวังป้องกันมิให้เกิดการสับสวิตช์เชื่อมต่อวงจรตลอดเวลาที่พนักงานปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า และให้ติดป้ายแสดงเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ห้ามสับสวิตช์เชื่อมต่อวงจร
  • จัดให้มีการตรวจสอบและการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าที่มา กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ.๒๕๕๘

 

Visitors: 355,909