วารสารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (Safety & Environment Review)

เผยแพร่เมื่อ 02/05/2565
โดย สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

วารสารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
(Safety & Environment Review)
วารสารของสมาคมวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ส.อ.ป.)
Occupational Health and Safety At Work Association (OHSWA)

          วัตถุประสงค์
          เพื่อเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ ด้านอาชีวอนามัย สุขภาพความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน สนับสนุนและส่งเสริมความรู้ความสามารถของบุคลากรในวิชาชีพด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของไทยให้มีมาตรฐานระดับสากล ตามวิสัยทัศน์ของ ส.อ.ป. ​มุ่งประสงค์ เป็นสื่อกลางให้ผลงานวิชาการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของประเทศไทยเข้าสู่ระดับสากลผ่านวารสารคุณภาพของสมาคมวิชาชีพ

          วารสาร ส.อ.ป. (E-Journal) กำหนดออกปีละ 2 ฉบับ คือ
                    ฉบับที่ 1 (มกราคม-เดือนมิถุนายน) และ
                    ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) พิจารณาตีพิมพ์บทความวิจัย (Research article) และบทความปริทัศน์ (Review article) ทั้งรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ​​​​​​

          บรรณาธิการวารสาร: รองศาสตราจารย์ ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง (E-mail: csunis@kku.ac.th) ​

          ขอบเขต 
          รับนิพนธ์ต้นฉบับ (Original article) ของการศึกษาวิจัย (Research article) หรืองานทบทวนวรรณกรรม (Systematic review) ที่เกี่ยวข้อง:
                    ​o อาชีวอนามัย
                    o อนามัยสิ่งแวดล้อม
                    o สุขศาสตร์อุตสาหกรรม
                    o ​อาชีวสุขศาสตร์
                    o วิศวกรรมความปลอดภัย
                    ​o ระบาดวิทยาอาชีวอนามัย
                    o การบริหารจัดการทางอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
                    o อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความปลอดภัย

          การส่งบทความ 
          ส่งได้ตั้งแต่บัดนี้ที่ สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน E-mail: ohswa.111@gmail.com โทร  087-7145030 (หมายเหตุ: สามารถส่งผ่านระบบ Thaijo ได้ตั้งแต่ พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป) หรือกรณีมีข้อสงสัยสามารถสอบถามบรรณาธิการวารสาร (E-mail: csunis@kku.ac.th)  
Visitors: 386,116