Website OHSWA

เผยแพร่เมื่อ 23/8/2566
โดย สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

 

อะไรที่ "นักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย" สามารถใช้ประโยชน์ ได้จาก Website ของสมาคม ส.อ.ป. ?

          สมาคม ส.อ.ป. มีความตั้งใจให้ "นักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย" มีความสะดวกสบาย โดยจัดทำช่องทางที่เป็นฐานความรู้แบบ One stop service โดยมีครบในทุกเรื่อง จากการเข้าผ่านแค่ website เดียวเท่านั้น

          ดังนั้น ส.อ.ป. จึงได้ออกแบบ website ภายใต้ concept คือ เป็น "ศูนย์กลางวิชาการและวิชาชีพ ตามวิสัยทัศน์ของสมาคม โดยมีสิ่งที่จำเป็นสำหรับวงการ OH&S ครบทุกเรื่อง" และ ออกแบบให้ "ทุกหัวข้อ อยู่ในหน้า Homepage เพียงหน้าเดียว ทำให้ง่ายต่อการใช้งานผ่าน smartphone"

          ทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ได้ ดังนี้
             
1. บทความวิชาการ จากมืออาชีพและจากอาจารย์มหาวิทยาลัย เพื่อใช้พัฒนาความรู้ความสามารถและใช้สำหรับแบ่งปันให้บุคคลอื่นๆ
              2. สื่อความรู้ในรูปแบบ VDO ทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น
              
3. Link เพื่อหากฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ link เพื่อหาองค์กรทั้งในและต่างประเทศด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
              
4. วารสารวิชาการ รวบรวมงานวิจัยด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อให้ทุกคน โดยเฉพาะบุคลากร ในวงการด้านการศึกษาได้ใช้ประโยชน์ เช่น อาจารย์มหาวิทยาลัย, นักศึกษาระดับปริญญาโท, นักศึกษาระดับปริญญาเอก ฯลฯ
              
5. นิตยสาร OHSWA Magazine ทำให้ได้อ่านนิตยสารมุมสบายๆ ของเพื่อนพี่น้องในวงการ นอกจากนั้นยังได้รับแรงบันดาลใจจากบุคคลที่มีชื่อเสียง
              
6. หลักสูตรอบรม และบริการที่ปรึกษา ทั้งแบบฟรี และมีค่าใชจ่าย มีทั้งแบบ onsite และ online นอกจากนั้น สามารถใช้บริการประชาสัมพันธ์ องค์กร สินค้า หรือบริการ ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ของสมาคม
              7
. บริษัทหรือองค์กร สามารถลงข้อมูลเพื่อรับสมัครในตำแหน่งงานด้าน OH&S และผู้ที่ต้องการหางาน สามารถค้นหาตำแหน่งงาน OH&S ได้
              8. สมัครสมาชิก เพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆ จากสมาคม

           ขอเชิญเยี่ยมชม website ของสมาคม ส.อ.ป. ทาง www.ohswa.or.th หากมีข้อแนะนำเพื่อการปรับปรุง สามารถแจ้งได้ผ่านช่องทางติดต่อของ ส.อ.ป. โดย ส.อ.ป. มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการปรับปรุงเพื่อให้ website นี้ เป็นประโยชน์สูงสุด สำหรับ นักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Visitors: 355,914