รศ.ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง วิเทศสัมพันธ์ ส.อ.ป. ร่วมตัดสินรางวัล ILO Fellowship Award ในงาน ICOH 2024, Morocco, Africa

เผยแพร่เมื่อ 20/5/2567
โดย สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

รศ.ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง วิเทศสัมพันธ์ ส.อ.ป.
ร่วมตัดสินรางวัล ILO Fellowship Award
ในงาน ICOH 2024, Morocco, Africa

 

          ระหว่าง 28 เม.ย.- 3 พ.ค 67 รศ.ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง (วิเทศสัมพันธ์ สอป.) ร่วมงานประชุม The 34th International Congress On Occupational Health; ICOH 2024 ณ เมือง Marrakesh ประเทศ Morocco โดยสมาพันธ์อาชีวอนามัย (International Commission On Occupational Health; ICOH) มี Prof.Dr. Seong-Kyu Kang, President (2024-2027) คนปัจจุบัน ภายใต้หัวข้อ “Enhancing Occupational Health Research and Practices: Closing the Gaps” ในงานนี้ รศ.ดร.สุนิสา ร่วมเป็นกรรมการตัดสินรางวัล ILO Fellowship Award กับทีมคณะกรรมการอีก 4 ท่าน คือ คณะตัวแทนจาก ILO(Liza), past President ICOH (Prof.J Takara),ICOH Secretary Gen. (Dr. D Gagliadi) และ vice President ICOH-Dr. C Nogueira)

          รางวัล ILO Fellowship Award มีขึ้นเพื่อการผลิตบุคลากรในวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่รับรองโดยบอร์ดนานาชาติ CSP (Certified safety professional) ให้กระจายไปยังทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศที่กำลังพัฒนาอย่างน้อย 2 คนต่อครั้งร่วมกับร่วมกับบอร์ดจากการจัดประชุม ICOH ซึ่งมีคณะกรรมการวิชาการผู้เชี่ยวชาญสาขาอาชีวอนามัยแขนงต่างๆ นักวิชาการ นักวิจัย มาแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ การดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจากทั่วโลก งานจัดขึ้นทุกๆ 3 ปี ผู้ร่วมจากสมาชิก กว่า 2,000 คน จะจัดครั้งถัดไป คือ ICOH2027 ณ Mumbei, India (Feb 2027) และ ICOH 2030 ณ กรุง Rome, Italy

Visitors: 386,104