กฎหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

      กระทรวงแรงงาน
      กระทรวงอุตสาหกรรม
      กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
      การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

 

องค์กรในประเทศ

      สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
      กองความปลอดภัยแรงงาน
      กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน
      สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
      
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน (องค์การมหาชน) (สสปท)
      สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
      วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
      สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ส.อ.ป.)

 

องค์กรต่างประเทศ

      OSHA
      NIOSH
      ACGIH
      AIHA
      NFPA
      CCPS
      CSB
      API
      ANSI
      HSE (Gov.UK)
      ILO
      WSH COUNCIL (Singapore)
      ISO
      International Agency for Research on Cancer (IARC)
      The United Nations Economic Commission for Europe (UNECE)
      U.S. Environmental Protection Agency (US EPA)
      World Health Organization (WHO)
      International Commission on Occupational Health (ICOH)
      Centers for Disease Control and Prevention  (CDC)
      MEDICHEM World
      Asia-Pacific Occupational Safety and Health Organization (APOSHO)
     

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

      ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ “มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย”  โดย Website ของกองความปลอดภัยแรงงาน กระทรวงแรงงาน

 

 

Visitors: 364,689