OHSWA Conference 2024

          การประชุมวิชาการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยครั้งที่ 32 ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรม กราฟ โฮเต็ล กรุงเทพฯ นับเป็นการประชุมวิชาการที่จัดกันมาอย่างต่อเนื่อง ยกเว้นเฉพาะช่วงที่มีสถานการณ์ COVID-19 ที่ต้องงดการจัดประชุมวิชาการฯ ไป

          Theme งาน “ก้าวต่อไป…สู่วิชาชีพที่แข็งแรงสร้างเสริมสมรรถนะร่วมกัน” แสดงให้เห็นว่า ส.อ.ป. กำลังจะชักชวนพวกเราให้ก้าวไปข้างหน้า สู่การเป็นวิชาชีพที่สมบูรณ์ผ่านทาง พ.ร.บ. ส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2557 ที่ขณะนี้ได้มีพระราชกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 กำหนดให้สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเป็นวิชาชีพควบคุม พร้อมทั้งออกข้อบังคับสภาวิชาชีพฯ ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ต้องมีใบอนุญาต ส่วนรายละเอียดอื่นๆ พบกันในงานประชุมวิชาการครับ

          นอกจากนี้ยังมีหัวข้อการประชุมวิชาการที่น่าสนใจเช่น
               - ความปลอดภัยงานก่อสร้าง
               - มาตรฐานความปลอดภัยเพื่อความมั่นใจตัวแบตเตอรี่รถไฟฟ้า
               - ถอดบทเรียนโรงงานพลุ ดอกไม้ไฟ ระเบิดซ้ำซาก เพราะอะไร
               - อันตรายของคลื่นสัญญาณ
               - ความปลอดภัยในการติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคา
               - การนำเสนอผลงานวิชาการของอาจารย์, นักวิชาการ และนักศึกษา

          ส.อ.ป. ได้จัดเตรียมและชักชวนผู้สนับสนุนงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมาร่วมการจัดแสดงนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ มาจัดแสดงให้ทุกท่านได้เข้าเยี่ยมชม

          จึงขอเชิญชวนสมาชิก ส.อ.ป. นักวิชาการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน อาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมงานประชุมวิชาการฯ ในครั้งนี้ร่วมกัน

 

        

รศ.วิชัย พฤกษ์ธาราธิกูล
นายก ส.อ.ป.
 Visitors: 374,669