แนะนำวิทยากรบรรยาย คุณกฤติยา เหมือนใจ

เผยแพร่เมื่อ:  19/11/2564
โดย สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

 

แนะนำวิทยากร งาน OHSWA Conference 2021
คุณกฤติยา เหมือนใจ 

ผู้อำนวยการกลุ่มความปลอดภัยสารเคมี กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน 

          คุณกฤติยา จบการศึกษาจาก
                    - 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
                    - 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพอลิเมอร์ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          มีประวัติการทำงาน ได้แก่
                    - 
ผู้อำนวยการกลุ่มความปลอดภัยสารเคมี
                    - 
ให้คำปรึกษา แนะนำแก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ด้านการจัดการความปลอดภัยสารเคมี การจำแนกและสื่อสารความเป็นอันตรายตามระบบ GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) การประเมินความเสี่ยง การบริหารจัดการความเสี่ยง และการประเมินความเสี่ยงสารเคมี
                    - 
ตรวจประเมินรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง
                    - 
ร่วมจัดทำคู่มือด้านความปลอดภัยสารเคมี อาทิ คู่มือการจัดการสารเคมีอันตรายสูง คู่มือการจัดการความปลอดภัยสารเคมีสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม คู่มือหลักการและมาตรการความปลอดภัยกรดไฮโดรคลอริก
                    - 
ตรวจสอบโรงงานด้านความปลอดภัยสารเคมี

          คุณกฤติยา ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “กฎหมายด้านความปลอดภัยสารเคมีและการรายงานข้อมูลสารเคมีอันตราย”

 

#OHSWA_Conference_2021

Visitors: 252,979