ฝึกอบรมหลักสูตร: การป้องกันอัคคีภัยในโรงงาน และการเก็บรักษาวัตถุอันตราย

ฝึกอบรม: 13/03/2563 ....

 

หลักสูตร "การป้องกันอัคคีภัยในโรงงาน และการเก็บรักษาวัตถุอันตราย" ซึ่งจะจัดในวันที่ 13 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม 2702 อาคาร 2 ชั้น 7 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ

เนื่องจากสถานการอุบัติเหตุการเกิดอัคคีภัย สารเคมีรั่วไหล ในโรงงานในประเทศไทยยังมีสถิติสูงมาโดยตลอด ส่วนใหญ่เหตมักเกิดในอาคารโกดังเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ รวมทั้งอาจมีการเก็บสารเคมีไวไฟหรือวัตถุอันตรายรวมอยู่ด้วยโดยไม่มีการจำแนกการเก็บรักษาให้ถูกต้องตามกฎหมาย/มาตรฐาน จึงมักทำให้เกิดอัคคีภัยอย่างรุนแรงการดับไฟเป็นไปได้ยากยิ่งตามที่เป็นข่าวมาโดยตลอด ทำให้เกิดการสูญเสียเป็นวงกว้าง กรมโรงงานได้ออกกฎหมาย ๒ ฉบับ คือ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัย พศ.๒๕๕๒ และ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องคู่มือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย พศ.๒๕๕๑ ทั้ง๒ฉบับมุ่งเน้นการป้องกันอันตรายจากไฟไหม้และระเบิดเป็นสำคัญ โดยเน้นเรื่องการติดตั้งระบบดับเพลิง ระบบตรวจจับและแจ้งเหตเพลิงไหม้ กำแพงกันไฟ และ การจำแนกสารเคมีและวัตถุอันตรายเพื่อการจัดเก็บในอาคารโกดังเก็บวัตถุดิบและผลิจภัณฑ์เพื่อลดความรุนแรงและความเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ด้านการป้องกันอัคคีภัยในโรงงานโดยเน้นด้านวิศวกรรมการจัดวางผังโรงงาน ลักษณะโครงสร้างอาคารและการจำแนกสารเคมีและวัตถุอันตรายเพื่อการจัดเก็บและนำไปใช้ได้อย่างปลอดภัยและป้องกันไฟลาม(Domino)
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย สามารถนำไปใช้ในการทวนสอบ(Audit)ในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเป็นเครื่องมือใช้ในการปรับปรุงโรงงานเพื่อลดความเสี่ยงได้
 3. เพื่อลดสถิติอุบัติเหตุอัคคีภัยในโรงงาน

  

 ผู้เข้าอบรม

      จำนวน 30 คน

 หัวข้ออบรม

 1. สถาณการณ์สถิติการเกิดอัคคีภัยโรงงานในประเทศไทย
 2. วิศวกรรมการป้องกันอัคคึภัย
 3. ลักษณะโครงสร้างอาคาร
 4. ระบบการจำแนกและการจำแนกสารเคมีและวัตถุอันตรายเพื่อการจัดเก็บ
 5. การดูแลและมาตรการป้องกันสารเคมีรั่วไหลและการเกิดอัคคีภัย

วัน/เวลา :

 • วันที่ 13 มีนาคม 2563
 • เวลา 08:00-16:00 น.

สถานที่ :

 • ณ ห้องประชุม 2702 อาคาร 2 ชั้น 7 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ

ผู้บรรยาย :

 • วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิสมาคมฯ (สปอ.)

ค่าลงทะเบียน :

 • สมาชิก ท่านละ 1,500 บาท
 • บุคคลทั่วไป ท่านละ 2,000 บาท

 ขั้นตอนการสมัครเข้าอบรม

 1.  กดลิงก์จาก ลงทะเบียนแจ้งชื่ออบรม (จำกัดสิทธิ์สถานประกอบกิจการ 1 แห่ง/1 คน )
 2. สอป.จะปิดรับสมัครเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวนที่กำหนด (ไม่เกิน 25 คน) กรณีมีผู้สมัครเกินจำนวนที่กำหนดจะพิจารณาคัดเลือกจากผู้สมัครลำดับแรกก่อน
 3. สอป. จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมในแต่ละรุ่น ก่อนวันอบรมไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ที่เว็บไซต์ www.ohswa.or.th หากต้องการยกเลิกหรือสละสิทธิ์ให้ติดต่อและแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนวันจัดอบรมล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน (หากท่านยกเลิกภายหลังโดยไม่มีเหตุผล จะถูกตัดสิทธิสมัครในหลักสูตรครั้งต่อไปของ สอป.)
 4. สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมตามประกาศรายชื่อ ให้ดาวน์โหลดใบอนุญาตเข้ารับการอบรม และมายื่นให้กับเจ้าหน้าที่ในวันแรกของการอบรม
 5. โครงการอบรมหลักสูตรนี้ จะได้รับวุฒิบัตร เมื่ออบรมครบหลักสูตร (6 ชั่วโมง)

 

 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

       คุณสุรีรัตน์ เวสารัชวรกุล
         Tel. : 02 6444067-8 หรือ 087-7145030
         E-mail : ohswa.111@gmail.com

ดาวน์โหลดเอกสาร และประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม

Visitors: 341,431