ฝึกอบรมหลักสูตร: บุคลากรเฉพาะ (บฉ.) การเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตรายฯ

ฝึกอบรม: 14/02/2563 ....

 

หลักสูตร "เตรียมตัวสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นบุคลากรเฉพาะ (บฉ.) การเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย ตามกฎหมายของกรมโรงงานอุตสาหกรรม" ซึ่งจะจัดในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563  ณ ห้องประชุม 2702 อาคาร 2 ชั้น 7 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ 

เนื่องจากประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง “การกำหนดให้สถานประกอบการวัตถุอันตรายมีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่ กรอ.รับผิดชอบ พ.ศ. 2551” โดยที่สถานประกอบการฯ ที่ต้องมีบุคลากรเฉพาะ คือ ผู้ผลิต,ผู้นำเข้า,ผู้ส่งออกวัตถุอันตราย ที่มีปริมาณ ≥1,000 ตัน/ปี หรือ ผู้ครอบครองวัตถุอันตราย มีพื้นที่จัดเก็บ ≥300 ต.ร.ม. หรือ ผู้ผลิต,ผู้นำเข้า,ผู้ส่งออก,ผู้ครอบครองวัตถุอันตราย ที่เป็นวัตถุไวไฟ หรือวัตถุอ๊อกซิไดซ์ หรือวัตถุเปอร์อ๊อกไซด์

ถ้าต้องการ หรือเพื่อการเตรียมความพร้อม ที่จะเป็น บฉ.การเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย ตามกฎหมายกระทรวงอุตสาหกรรม นี้คือหลักสูตรติวเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว วิธีการอบรม จะเป็นการติวเข้ม และมีการสอบเพื่อเป็นการทดสอบให้เกิดความมั่นใจในการไปสอบข้อสอบจริง ๆ ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม คุณคณาธิป เกิดคล้าย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ให้เกียรติเป็นวิทยากรในหลักสูตรนี้ ประสบการณ์ตรวจโรงงานมายาวนานสมัยทำงานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม จะช่วยทำให้ผู้รับการอบรมเข้าใจเนื้อหาและเจตนารมณ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และได้เห็นตัวอย่างการดำเนินงานที่จะเป็นประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ในโรงงานของตนต่อไป...

 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเตรียมตัวสำหรับการสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นบุคลากรเฉพาะ รับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายให้กับสถานประกอบการ
 2. เพื่อให้เกิดความรู้และทราบแนวทางปฏิบัติให้เกิดความปลอดภัยในการใช้การเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตรายของผู้ประกอบกิจการโรงงาน และผู้ประกอบกิจการวัตถุอันตราย

  

 ผู้เข้าอบรม

      จำนวน 25 คน

 หัวข้ออบรม

      ภายใน 1 วันนี้คุณจะได้เรียนรู้หัวข้อต่าง ๆ มากมาย โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

 1. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๓ ฉบับ
 2. การจำแนกสารเคมีตามหลักสากล UN Transportation ,GHS
 3. เกณฑ์การจำแนกสารเคมีวัตถุอันตรายเพื่อการจัดเก็บ
 4. โครงสร้างอาคาร อุปกรณ์สิ่งติดตั้งคุ้มครองความปลอดภัยการเก็บรักษา
 5. การดูแลรักษาสารเคมี และวัตถุอันตรายที่จัดเก็บ
 6. ข้อกำหนดพิเศษที่จำเป็นกับสารเคมีวัตถุอันตรายบางประเภท

วัน/เวลา :

 • วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 
 • เวลา 08:00-16:00 น.

สถานที่ :

 • ณ ห้องประชุม 2702 อาคาร 2 ชั้น 7 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ

ผู้บรรยาย :

 • คุณคณาธิศ เกิดคล้าย

อดีตผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ค่าลงทะเบียน :

 • สมาชิก ท่านละ 1,500 บาท
 • บุคคลทั่วไป ท่านละ 2,000 บาท

 ขั้นตอนการสมัครเข้าอบรม

 1.  กดลิงก์จาก ลงทะเบียนแจ้งชื่ออบรม (จำกัดสิทธิ์สถานประกอบกิจการ 1 แห่ง/1 คน )
 2. สอป.จะปิดรับสมัครเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวนที่กำหนด (ไม่เกิน 25 คน) กรณีมีผู้สมัครเกินจำนวนที่กำหนดจะพิจารณาคัดเลือกจากผู้สมัครลำดับแรกก่อน
 3. สอป. จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมในแต่ละรุ่น ก่อนวันอบรมไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ที่เว็บไซต์ www.ohswa.or.th หากต้องการยกเลิกหรือสละสิทธิ์ให้ติดต่อและแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนวันจัดอบรมล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน (หากท่านยกเลิกภายหลังโดยไม่มีเหตุผล จะถูกตัดสิทธิสมัครในหลักสูตรครั้งต่อไปของ สอป.)
 4. สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมตามประกาศรายชื่อ ให้ดาวน์โหลดใบอนุญาตเข้ารับการอบรม และมายื่นให้กับเจ้าหน้าที่ในวันแรกของการอบรม
 5. โครงการอบรมหลักสูตรนี้ จะได้รับวุฒิบัตร เมื่ออบรมครบหลักสูตร (6 ชั่วโมง)

 

 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

       คุณสุรีรัตน์ เวสารัชวรกุล
         Tel. : 02 6444067-8 หรือ 087-7145030
         E-mail : ohswa.111@gmail.com

ดาวน์โหลดเอกสาร และประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม

Visitors: 386,117