ฝึกอบรมหลักสูตร: PSM Internal Auditor

ฝึกอบรม: 17-19/02/2563 ....

 

หลักสูตร "PSM Internal Auditor" ซึ่งจะจัดในวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริษัท 3M ประเทศไทย จำกัด สาขาพระรามเก้า กรุงเทพฯ

สำหรับในประเทศไทย กนอ.กำหนดเป็นกฎหมายแล้วว่าโรงงานที่เข้าข่ายที่กำหนด ต้องจัดทำระบบ PSM ต้องมีผู้ตรวจประเมินภายใน PSM Internal Auditor และต้องได้รับการตรวจจากผู้ตรวจประเมินภายนอกด้วยเช่นกัน โดยต้องผู้ทำหน้าที่ดังกล่าว ต้องผ่านการอบรมจากหลักสูตรและวิทยากรที่ได้มาตรฐานและมีคุณสมบัติตามที่กนอ.กำหนด ซึ่งหลักสูตร PSM Internal Auditor ที่สอป.จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ นี้ ผ่านเกณฑ์กนอ.ทั้งหมด และค่าลงทะเบียนจะหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว

วิทยากรทั้ง 3 ท่าน คือ คุณชัยธนา ไชยมงคล คุณสุรักษ์ สุจริตพุทธังกูร และ คุณพิเชษฐ พูลสมบัติภิญโญ สุดยอดมาก ความรู้แน่น ประสบการณ์เพียบ รวมทั้งขอขอบคุณเป็นอย่างสูงต่อคุณชัยธนา ไชยมงคล กรรมการผู้จัดการ บริษัทซีเชอร์ จำกัดที่สนับสนุนหลักสูตร วิทยากร สื่อการสอน และคุณธวัชชัย ชินวิเศษวงศ์ แห่งบริษัท 3M ประเทศไทย จำกัดที่เอื้อเฟื้อสถานที่สำหรับการจัดอบรม

กฎหมายของ กนอ.หรือการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กำหนดให้โรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมที่มีการใช้สารเคมีและในปริมาณที่กำหนด ต้องจัดทำระบบ PSM และมีการตรวจประเมินภายใน ด้วยผู้ตรวจประเมินภายในที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรและวิทยากรที่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด รวมทั้งจะถูกตรวจจากผู้ตรวจประเมินภายนอกด้วย

นอกจากนี้ ความรู้เกี่ยวกับระบบ PSM ย่อมเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของนักอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและจป.วิชาชีพ ที่ทำงานทางด้านนี้แม้จะไม่ได้อยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมก็ตาม

ส.อ.ป. หรือสมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน องค์กรเพื่อวิชาชีพของคนในวงการนี้ และทำงานโดยไม่หวังผลทางธุรกิจ จึงได้จัดอบรมหลักสูตร PSM Internal Auditor ที่เป็นไปตามข้อบังคับของกนอ.ทุกประการ ไม่ว่าจะโครงสร้างหลักสูตร หัวข้อและจำนวนเวลาที่ใช้สอน และวิทยากร

ดังนั้น Certificates จากการจัดอบรมครั้งนี้ จึงเป็นไปตามข้อบังคับ กนอ.ทุกประการ และสามารถใช้เป็นหลักฐานแสดงต่อกนอ.ได้หากได้รับการแต่งตั้งเป็น Internal Auditor จากทางโรงงาน

 วัตถุประสงค์

       เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องของการปฏิบัติตามข้อบังคับฯ ให้กับผู้ที่จะเป็นผู้ตรวจประเมินภายนอกการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต ตามที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้ประกาศ “ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559” ซึ่งประกอบด้วยวิทยากรผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและกระบวนการผลิต และด้านวิศวกรรมและการบำรุงรักษา และด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรืออาจมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เหมาะสม

  

 ผู้เข้าอบรม

      จำนวน 50 คน

วัน/เวลา :

 • วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2563
 • เวลา 08:00-16:00 น.

สถานที่ :

 • ณ บริษัท 3M ประเทศไทย จำกัด สาขาพระรามเก้า กรุงเทพฯ

ผู้บรรยาย :

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

 • คุณชัยธนา ไชยมงคล
 • คุณสุรักษ์ สุจริตพุทธังกูร
 • คุณพิเชษฐ พูลสมบัติภิญโญ

ค่าลงทะเบียน :

 • สมาชิก ท่านละ 6,000 บาท
 • บุคคลทั่วไป ท่านละ 6,500 บาท

 ขั้นตอนการสมัครเข้าอบรม

 1.  กดลิงก์จาก ลงทะเบียนแจ้งชื่ออบรม
 2. สอป.จะปิดรับสมัครเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวนที่กำหนด (ไม่เกิน 25 คน) กรณีมีผู้สมัครเกินจำนวนที่กำหนดจะพิจารณาคัดเลือกจากผู้สมัครลำดับแรกก่อน
 3. สอป. จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมในแต่ละรุ่น ก่อนวันอบรมไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ที่เว็บไซต์ www.ohswa.or.th หากต้องการยกเลิกหรือสละสิทธิ์ให้ติดต่อและแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนวันจัดอบรมล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน (หากท่านยกเลิกภายหลังโดยไม่มีเหตุผล จะถูกตัดสิทธิสมัครในหลักสูตรครั้งต่อไปของ สอป.)
 4. สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมตามประกาศรายชื่อ ให้ดาวน์โหลดใบอนุญาตเข้ารับการอบรม และมายื่นให้กับเจ้าหน้าที่ในวันแรกของการอบรม
 5. โครงการอบรมหลักสูตรนี้ จะได้รับวุฒิบัตร เมื่ออบรมครบหลักสูตร (6 ชั่วโมง)

 

 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

       คุณสุรีรัตน์ เวสารัชวรกุล
         Tel. : 02 6444067-8 หรือ 087-7145030
         E-mail : ohswa.111@gmail.com

ดาวน์โหลดเอกสาร และประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม

Visitors: 273,310