การประชุมระดมสมอง “แนวทางการกำหนดมาตรการดูแลสุขภาพคนทำงานที่ระดับการสัมผัสสารเคมีต่ำกว่าค่า OEL”

ฝึกอบรม: 23/10/2562 ....

 

การประชุมระดมสมอง “แนวทางการกำหนดมาตรการดูแลสุขภาพคนทำงานที่ระดับการสัมผัสสารเคมีต่ำกว่าค่า OEL” ซึ่งจะจัดในวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ห้อง 5209 อาคารสัมมนา 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กรุงเทพฯ

OEL: ต้องเข้าใจจึงจะประเมินได้ถูกต้อง โดย คุณชูโชติ สุทธิบริบาล Regional IH Manager, DOW Chemical Company

What OSHA & Others Do When Exposure Below OEL โดย อ.ดร.วรวิช แป้นนาค สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มสธ.

การส่งเสริมสุขภาพ : กรณีศึกษา บริษัทอุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน) โดย คุณทิพวรรณ อังศิริ ผู้จัดการกลุ่มความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม บริษัทอุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน)

โดยสรุปสาระสำคัญคือ

1. หากระดับการสัมผัสทางหายใจ มีค่าที่ค่า OEL และสัมผัสเช่นนี้เป็นระยะเวลา 8 ชั่วโมง/วัน 40 ชั่วโมง/สัปดาห์ เป็นระยะเวลาตลอดชีวิตการทำงาน 40 ปี ผู้สัมผัสที่เป็นคนทำงานที่สุขภาพปกติ จะปลอดภัยจากการสัมผัสดังกล่าว (ไม่ป่วยเป็นโรค)

2. OSHA, HSE, SafeWork Australia, Dept.of Occ Safety&Health of Malaysia และ Workplace Safety&Health, Ministry of Manpower of Singapore กำลังค่าระดับการสัมผัสที่ต้องทำ Health Surveillance หลากหลาย แต่หลายสารพบว่าจะทำเมื่อสัมผัสที่ at or above OEL level หรือที่ Action level (50%OEL) และมีบางสารที่กำหนดให้ทำ Health Surveillance โดยไม่สนใจค่า OEL

3. การทำ Health Promotion เป็น Investment ที่มี Return ซึ่งน่าสนใจมาก

 

ครั้งต่อไป จะเสนอข้อคิดเห็นว่าที่ประชุมมีความเห็นในเรื่อง “แนวทางการกำหนดมาตรการดูแลสุขภาพคนทำงานที่ระดับการสัมผัสสารเคมีต่ำกว่าค่า OEL” อย่างไรบ้าง

 

#โครงการสอป_อาสา

ดาวน์โหลดเอกสาร และประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม


Visitors: 264,264